วันนี้ 30 มิถุนายน 2565 นายจิระศักดิ์ ชูความดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วย นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำเข้าร่วม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึง ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญของหน่วยงาน (Flagship Project) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการดำเนินงานตามประเด็นข้อสั่งการของ รมว.ทส. และ ปกท.ทส. ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ำ