วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผต.ทส. (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) เป็นประธานการประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 14 (ศรีสะเกษ) พื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ซึ่งในส่วนของ  กรมทรัพยากรน้ำ มี นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผอ.สทภ.5 (นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผต. เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom cloud meeting)