Print

                วันที่ 13 มิถุนายน 2565  รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจเกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำ มี นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ ชั้น 10