Print

                 วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๓ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล