Print

             วันที่ 26 เมษายน 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) ร่วมกับ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายสาธิต รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

             1. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบ้านทุ่งหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยกรมทรัพยากรน้ำได้รับงบเงินกู้ 2564 วงเงิน 14.9800 ล้านบาท ปัจจุบันมีผลการดำเนินงาน 51.55% เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีความจุเก็บกักน้ำทั้งหมด 0.12 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 275 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 373 ไร่

             2. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างฝายคลองบางริ้น หมู่ที่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยอยู่ระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณปี 2566 จำนวน 90.0000 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างฝายน้ำล้นให้สามารถรองรับกับสถานการณ์น้ำหลากได้ โดยมีประชาชนได้รับประโยชน์ 736 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,000 ไร่