Print

                       หน.ผต. (นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์) ได้รับมอบหมายตามข้อสั่งการของ รมว.ทส. ที่มอบให้ ผต.ทน. ตรวจติดตามทุกโครงการ ตามแผนการตรวจ กำกับ ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 หน.ผต. (นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์) ได้มอบหมายให้ นางสาวกิ่งแก้ว พงศ์พฤกธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ผู้แทน ทสจ. เจ้าหน้าที่ สบจ. สทภ.1 และ สทภ.2 เข้าร่วมการตรวจ กำกับ ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ในพื้นที่ จ.สิงห์บุรี จ.ลำปาง จ.เชียงราย จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย

                      1. โครงการสวนอุตสาหกรรมอินทรา ตั้งอยู่ที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  ผู้รับสัมปทาน บริษัท สวนอุตสาหกรรมอินทรา จำกัด  กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  1,800  ลบ.ม./วัน

                      2. โครงการจัดสรรที่ดินลำปางเมาท์เท่นวิว ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ลำปาง  ผู้รับสัมปทาน บริษัท ลำปางเมาท์เท่นวิว จำกัด  กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  400  ลบ.ม./วัน

                      3. โครงการหมู่บ้านสินธานี โครงการ 2 ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ผู้รับสัมปทานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสินธานี 2  กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  240  ลบ.ม./วัน

                      4. โครงการสันติบุรีคันทรีคลับ ตั้งอยู่ที่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย  ผู้รับสัมปทาน บริษัท สันติบุรีไพรเวทคอมมิวนิตี้ จำกัด  กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  520  ลบ.ม./วัน

                      5. โครงการจัดสรรที่ดิน บ้านสวยสวนงาม จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.ลำพูน ผู้รับสัมปทาน บริษัท บ้านสวยสวนงาม จำกัด  กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  788  ลบ.ม./วัน

                      6. โครงการในเขตเทศบาลตำบลหางดง  ตั้งอยู่ที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่  ผู้รับสัมปทาน บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ จำกัด  กำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุด  4,320  ลบ.ม./วัน