Print

           สผต.จัดกิจกรรมส่งเสริมตามหลักศาสนา ครั้งที่ 2 จากเป้าหมายจำนวน 9 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 07.40 น. โดยได้นิมนต์พระมารับบาตร ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในครั้งที่ 3 กำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564