Print

                        วันที่ 13 มกราคม 2564 สำนักผู้ตรวจราชการ จัดกิจกรรมส่งเสริมตามหลักศาสนา ครั้งที่ 1 จากเป้าหมายจำนวน 9 ครั้ง โดยนิมนต์พระมารับบาตร ณ บริเวณหน้าอาคารกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม และแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยในครั้งที่ 2 กำหนดจัดในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564