Print

                     หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการ ขอขอบพระคุณ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ( นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ ) ที่มอบเสื้อสีฟ้าให้เป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 และมอบสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 )