วันที่ 24 ธันวาคม 2563  หน.ผต.ทส. (นายบุญชอบ  สุทธมนัสวงษ์) เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการตรวจราชการ ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นการตรวจราชการด้านทรัพยากรน้ำ (ทน.,ทบ.) โดยในส่วนของ ทน. มี หน.ผต.ทน. (นางสาวอมรรัตน์  พุ่มศรีพักตร์) ผต.ทน. (นางสาวฉัฐสุรีย์  หาญวงศ์) ผอ.ส่วนวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ ผอ.ส่วนประสาน ติดตามและประเมินผล พร้อมเจ้าหน้าที่ สผต. และ สนผ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร ทส.

                วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อการมีส่วนร่วมในการผลักดัน และขับเคลื่อนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามประเด็นนโยบายที่กำหนดในแผนการตรวจราชการ ทส. ในการนี้ ได้รายงานการจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนผิวดินในพื้นที่หาน้ำยาก/แล้งซ้ำซาก ตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ จำนวน 70 แห่ง งบประมาณ 1,780.6004 ล้านบาท และคาดว่าจะได้รับความจุเก็บกักน้ำ 104.58 ล้าน ลบ.ม. ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 30,447 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 114,984 ไร่