วันที่ 23 กันยายน 2563 ผต.ทน. (นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์) ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ของ สทภ.8 โดยมี รก.ผอ.สทภ.8 (นายกิตติศักดิ์ ใจดี ผอ.ส่วนบริหารจัดการน้ำ) และ ผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom ของสำนักผู้ตรวจราชการ โดย รก.ผอ.สทภ.8/ผอ.ส่วน/เจ้าหน้าที่ ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนซักถามและเสนอประเด็นที่ต้องการให้ ผต.ทน. ผลักดัน