วันที่ 18 กันยายน 2563 ผต.ทน. (นางสาวฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์) ได้ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบที่ 2 ของ สทภ.2 โดยมี ผอ.สทภ.2 (นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ) และ ผอ.ส่วนทุกส่วน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ผ่านระบบ Zoom ของสำนักผู้ตรวจราชการ โดย ผอ.สทภ.2/ผอ.ส่วน/เจ้าหน้าที่ ได้รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนซักถามและเสนอประเด็นที่ต้องการให้ ผต.ทน. ผลักดัน