วันที่ 16 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. โดยมี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตรวจราชการ และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง คณะ ผต.ทส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยนำประเด็นปัญหาอุปสรรค ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ มาแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานการตรวจราชการในปีถัดไป

              วันที่ 15 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 และ 11 โดยมี ผู้บริหารของ สทภ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจราชการในรูปแบบประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom  เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตามประเด็นการตรวจราชการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 2) ด้านแผนงานพื้นฐานฯ  3) แผนงานยุทธศาตร์ 4) ด้านแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5) ด้านประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน ทั้งนี้ หน.ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานที่ยังคงค้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2565

              วันที่ 13 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และนายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 2 3 และ 4 โดยมี ผู้บริหารของ สทภ. 1 - 4 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจราชการในรูปแบบประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom  เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ตามประเด็นการตรวจราชการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 2) ด้านแผนงานพื้นฐานฯ 3) แผนงานยุทธศาตร์ 4) ด้านแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5) ด้านประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน ทั้งนี้ หน.ผต. และ ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจ ต่อการปฏิบัติงานที่ยังคงค้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2565 

                 วันที่ 14 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมและนายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 6 7 9 และ 10 โดยมี ผู้บริหารของ สทภ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจราชการในรูปแบบประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom  เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคแนวทางการแก้ไข ตามประเด็นการตรวจราชการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลการเบิกจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน 2) ด้านแผนงานพื้นฐานฯ 3) แผนงานยุทธศาตร์ 4) ด้านแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 5) ด้านประเด็นที่หน่วยงานต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำผลักดัน ทั้งนี้ หน.ผต. และ ผต. ได้ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานที่ยังคงค้างเพื่อให้เป็นไปตามแผนก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ 2565

                    วันที่ 9 กันยายน 2565 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้ตรวจราชการกรม และนางสาวกุสุมา แกล้วทนงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดฯ         
                    โดยในช่วงเช้าได้มีการบรรยาย ในหัวข้อ “ผู้ตรวจราชการ กับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ” โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และในช่วงบ่าย บรรยายโดย นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในหัวข้อ “หน้าที่และหลักปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการดำเนินงานตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล”