สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย 

สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง กรมทรัพยากรน้ำ

๑๘๐/๓ ถนนพระราม ๖ ซอย ๓๔ แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทร ๐ ๒๒๗๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๖๖๒๒ 

 

Email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.