พิมพ์

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560

ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม

 


 

          กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ในฐานะหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน คือ

๑. เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญของ MRC พร้อมรับทราบนโยบายร่วมกัน
๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทิ กรมชลประทาน กรมประมง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น ๕๖ คน โดยที่ประชุมได้นำเสนอ ประเด็นต่างๆ ดังนี้