โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560

ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม

 


 

          กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ในฐานะหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจัดโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของ MRC ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ บ้านท้ายหาดรีสอร์ท แอนด์วอเตอร์สปอร์ต จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน คือ

๑. เพื่อให้ข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญของ MRC พร้อมรับทราบนโยบายร่วมกัน
๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอาทิ กรมชลประทาน กรมประมง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น รวมทั้งสิ้น ๕๖ คน โดยที่ประชุมได้นำเสนอ ประเด็นต่างๆ ดังนี้

  • สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ครั้งที่ ๔๖ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)
  • ผลการประชุมคณะกรรมการร่วม สมัยวิสามัญ กรณีการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติ PNPCA
    ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว และการดำเนินงาน ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการ PNPC โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป.ลาว
  • ผลการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง “ร่วมมือปฏิบัติ ร่วมแก้ไขปัญหา” วันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสกลนคร
  • ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน (Transboundary Environmental Impact Assessment Guideline: TbEIA Guideline)
  • ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ภายใต้กิจกรรมการบริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัย โครงการริเริ่มไฟฟ้าพลังงานน้ำอย่างยั่งยืน และ โครงการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study)
  • การดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง
    พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม