พิมพ์

โครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานระบบข้อมูลข่าวสาร ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง

Mekong River Commission Information System (MRC-IS)
วันที่ ๒ – ๓ สิงหาคม 2560


 

เมื่อวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง (สบข.) ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้งานระบบข้อมูลข่าวสาร ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC-IS) ณ โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพฯ โดยการฝึกอบรมฯ มีวัตถุประสงค์ ได้แก่  ๑) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายใต้คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและเป็นเจ้าของข้อมูลหลัก (Primary Custodian) ได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ๒) เพื่อเข้าถึงข้อมูลและประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ได้ จึงควรสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อสร้างขีดความสามารถความเข้มแข็งของบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ของการเข้าถึงและประยุกต์ใช้งาน (MRC-IS)  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมฯครั้งนี้ จำนวน ๓๐ คน