โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน


 เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง (สบข.) ได้ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน” ณ โรงแรม ไอ โฮเต็ล จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  ๑) เพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน  ๒) เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานที่ผ่านมา ๓)เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทางการกำหนดขอบเขตการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสนับสนุนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ต่อไป  และ ๔) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย และเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายเครือข่ายภาคประชาสังคมไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง และภาคประชาชนในพื้นที่ ๘ จังหวัดริมน้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยมี ผศ. ดร. กิตติชัย รัตนะ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) นางชฎาภรณ์ อุณหปาณี (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) และ นายภาคภมิ ปุผมาศ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใต้คณะกรรมการลุ่มน้ำโขง) เป็นวิทยากรดำเนินโครงการดังกล่าว