พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ำ

             เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย และผู้แทนหน่วยงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ำ

             ในการนี้มีนายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและสำนักบริหารจัดการแม่น้ำโขง ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓การศึกษาบริหารจัดการและพัฒนาที่ยืนยันในลุ่มน้ำโขงรวมถึงการศึกษาผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานรวมทั้งการพิจารณาด้านการดำเนินการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของ สปป.ลาว ตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง