การประชุมเวทีร่วมระดับประเทศเพื่อให้ข้อมูลกิจกรรมสำคัญของ MRC

ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอ-วัน จังหวัดชลบุรี


 

      ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) การศึกษาติดตามผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study) การดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เรื่อง การแจ้ง การปรึกษาหารือล่วงหน้า และข้อตกลง (PNPCA) ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว ความก้าวหน้าการตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวระบบนิเวศทางน้ำ (Social Impact Monitoring and Vulnerability Assessment: SIMVA) และการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Committee: JC) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจักต้องได้รับทราบข้อมูลและมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นั้น

      สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง จัดการประชุมเวทีร่วมระดับประเทศเพื่อให้ข้อมูลกิจกรรมสำคัญของ MRC ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเอ-วัน จังหวัดชลบุรี เพื่อทำความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินการต่าง ๆ ของ MRC โดยผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประมาณ ๔๐ คน