การประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง สปป. ลาว ครั้งที่ ๒

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 


            สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ได้จัดการประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๕๖ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิก ประเทศคู่เจรจา หุ้นส่วนพัฒนา ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนระดับภูมิภาคและนานาชาติ (Non Governmental Organizations: NGOs) สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ หน่วยงานซึ่งดำเนินการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว โดยมีผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมประมง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ผู้แทนภาคประชาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (เลย บึงกาฬหนองคาย และนครพนม) ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุทกวิทยา ตะกอนและความปลอดภัยเขื่อนและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสังคม 

           การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการประชุมระดับภูมิภาคเวทีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ ครั้งที่ ๑ ชี้แจงผลรายงานการทบทวนทางด้านเทคนิคของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบงเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังจากการเข้าร่วมการปรึกษาหารือและแผนการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง