การประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศเพื่อพิจารณารายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ (SIMVA) และการถ่ายโอนภารกิจสู่ประเทศสมาชิก National Consultation Workshop on SIMVA 2014/2015 Report and SIMVA Decentralization Plan in Thailand


 

นางสาวนวลละออ วงศ์พินิจวโรดม ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศเพื่อพิจารณารายงานการสำรวจข้อมูลเพื่อตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำ (SIMVA) และการถ่ายโอนภารกิจสู่ประเทศสมาชิก เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือต่อรายงาน ปี ค.ศ. ๒๐๑๔ - ๒๐๑๕ แผนการถ่ายโอนภารกิจสู่ประเทศสมาชิกในกิจกรรมการตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำในลุ่มแม่น้ำโขง และการรวมกิจกรรมสำรวจ SIMVA กับข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม (ในบางช่วงเวลา) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานภายใน/ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนภาคประชาสังคม และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว รวม ๓๔ คน