การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ InVEST model เพื่อดำเนินการประเมินต้นทุนการบริการทางนิเวศจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี


       สำนักบริหารจัดการลุ่มน้ำโขง ได้จัดประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้ InVEST model เพื่อดำเนินการประเมินต้นทุนการบริการทางนิเวศจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ภายใต้โครงการความริเริ่มในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change and Adaptation Initiative: CCAI) สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) เมื่อวันที่ ๒๑ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 

           ในการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลจากการศึกษาระบบนิเวศในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง และฝึกอบรมการใช้ InVEST model ในการประเมินมูลค่าของสินค้าและบริการที่ได้มาจากระบบนิเวศ และคำนวนประสิทธิภาพของระบบนิเวศต่อการให้ประโยชน์แก่มนุษย์ภายใต้เงื่อนไขทางระบบนิเวศที่แตกต่างกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่จาก สบข. เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน ๑๖ คน