การประชุมวิชาการนานาชาติด้านทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 3

ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2559

ณ เมืองตุลเชีย สาธารณรัฐโรมาเนีย

*****************

                    นายวิวัฒน์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และคณะ เข้าร่วมผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านทรัพยากรน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ ๓ (The 3rd International Conference on Water Resources and Wetlands) ภายใต้กรอบความร่วมมือ Mekong-Danube-Rhine จัดโดย สมาคมภูมิศาสตร์ชลธีวิทยาแห่งโรมาเนีย (Romanian Limnogeographical Association) ณ เมืองตุลเชีย สาธารณรัฐโรมาเนีย  โดยการประชุมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน จาก ๔๐ ประเทศทั่วโลก

                    ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มีถ้อยแถลงกล่าวถึง ความประสงค์ของกรมทรัพยากรน้ำในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างเครือข่ายและหุ้นส่วนการดำเนินงานกับองค์กรในลุ่มน้ำดานูป รวมถึงสมาคมชลธีวิทยาแห่งภูมิภาคยุโรปตะวันออก (โรมาเนีย เยอรมนี โปแลนด์) พร้อมกับแสดงความมุ่งมั่นว่า จะได้มีการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร การดำเนินงานด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างลุ่มน้ำโขงและลุ่มน้ำดานูป     

นอกจากนี้ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำได้นำเสนอผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ เรื่อง

๑) แนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาบึงสีไฟ

๒) การตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้ำในลุ่มน้ำโขง

๓) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวกับการประมง ด้านความอุดมสมบูรณ์ของปลาและความหลากหลายทางชีวภาพ

                   ซึ่งผลการดำเนินงานดังกล่าว ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารเผยแพร่งานวิชาการของการประชุมฯ และมีการจัดแสดงโปสเตอร์ / เอกสารงานของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการที่เข้าร่วมการประชุมฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนมาก

 

  

      

              

 

 

กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา - เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์) ผู้แทนไทยสำรองในคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ทำหน้าที่ประธานการประชุมกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ประจำปี ค.ศ. 2016

การประชุมกลุ่มผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นการประชุมระหว่างคณะกรรมการร่วม (เจ้าหน้าที่อาวุโส) กับกลุ่มผู้สนับสนุน (Donor) คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ซึ่งประกอบด้วย ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย และองค์กรระหว่างประเทศ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อหารือการดำเนินความร่วมมือ ทิศทางการสนับสนุนคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง การติดตามและพัฒนาการดำเนินงาน และการบริหารองค์กร

1 2

การประชุมฯ ในครั้งนี้ มีประเทศผู้สนับสนุนและองค์กรระหว่างประเทศ จำนวน 10 แห่ง เข้าร่วมการประชุม สาระสำคัญ ได้แก่

  1. การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำ ค.ศ. 2016-2020 และการสนับสนุนแผนปฏิบัติการระดับประเทศ ค.ศ. 2016 (National Indicative Plan) ในส่วนของไทยมีกิจกรรมภายใต้แผนฯ จำนวน 10 กิจกรรม ครอบคลุมโครงการร่วมและโครงการระดับประเทศที่มีนัยสำคัญต่อลุ่มแม่น้ำโขง ในสาขาความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
  1. การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ค.ศ. 2016-2020 และแผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Work Plan)
  2. การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นโครงสร้างใหม่ที่เริ่มใช้ในช่วงเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 เป็นต้นมา
  3. การบริหารการเงินระบบใหม่ หรือตะกร้าเงิน (Basket Fund)
  4. การดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติการใช้น้ำ การจัดเวทีร่วม (Joint Platform) และบทเรียนจากการดำเนินกระบวนการปรึกษาหารือ ล่วงหน้า
  5. ความก้าวหน้าของการศึกษาการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน (Council Study)
  6. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง กับกลุ่มผู้สนับสนุน

2 3

ภายหลังการนำเสนอผลการดำเนินงานและหารือการพัฒนาความร่วมมือ กลุ่มผู้สนับสนุนได้มีถ้อยแถลง แสดงคำมั่นสนับสนุนคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ทั้งในด้านเทคนิควิชาการและงบประมาณ อย่างต่อเนื่องครอบคลุมระยะเวลาตามแผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ค.ศ. 2016-2020 โดยเน้นย้ำถึงการพัฒนา การบริหารงานและกิจกรรมของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง การบูรณาการกับกรอบความร่วมมือในภูมิภาค การดำเนินงานในประเด็นคาบเกี่ยวของความมั่นคงด้านน้ำ พลังงานและอาหาร (NEXUS) การเชื่อมโยงของคณะกรรมาธิการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การลดความยากจน รวมถึงการดำเนินงานในมิติหญิงชาย ซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นที่สนใจในระดับโลก

 

 

 

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวสถานการณ์แม่น้ำโขงในปัจจุบัน และการเตรียมการบริหารจัดการอุทกภัย ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย แถลงข่าวสถานการณ์แม่น้ำโขงในปัจจุบัน ที่มีการเฝ้าระวังและเตรียมการอย่างใกล้ชิดถึงระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น โดยมีผลจากการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีน ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ เตือนประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงพร้อมรับสถานการณ์ ฟังข่าวสารจากหน่วยงานและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

ทางด้านคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระบุช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ปี ๒๕๕๙ พื้นที่ต่ำบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีความเสี่ยงในการเกิดน้ำท่วมล้นตลิ่ง ประชาชนใน ๑๐ พื้นที่ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร เตรียมรับมือกับสถานการณ์ตามคำแนะนำ

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม 2559 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือในระดับประเทศเพื่อรายงานผลการศึกษาระยะกลาง ฉบับที่ ๒ ณ โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดทำรายงานดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) ได้ว่าจ้างคณะที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการจัดการความเสี่ยงของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธานและลำน้ำสาขาแม่น้ำโขง (กิจกรรม ISH 0306) ทั้งนี้ MRCS ได้จัดประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณารายงานการเริ่มงานเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยคณะที่ปรึกษาได้นำเสนอความเป็นมาของกิจกรรม ISH0306 ลำดับความเสี่ยง ผลกระทบและความเปราะบางของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำด้านอุทกวิทยาและปริมาณการไหลด้านท้ายน้ำ สัณฐานลำน้ำ ตะกอน คุณภาพน้ำ รวมทั้งทางเลือกการบรรเทาผลกระทบนิเวศทางน้ำและประมง และได้จัดประชุมการดำเนินงานในระยะกลาง เมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้มีการจัดทำโครงร่างรายงานระยะกลางในระดับภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมพิจารณาและสรุปผลการดำเนินงาน นั้น บัดนี้ คณะที่ปรึกษาฯ ได้ดำเนินงานมาถึงระยะที่ ๓ และจัดทำร่างรายงานผลการศึกษาระยะกลางฉบับที่ ๒ (เอกสารแนบ ๑) ดังนั้น MRCS จึงเสนอจัดประชุมปรึกษาหารือในระดับประเทศเพื่อรายงานผลการศึกษาระยะกลาง ฉบับที่ ๒ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นต่อผลการศึกษาในด้าน ๑) การวิเคราะห์ทางอุทกพลศาสตร์ ตะกอน และไฟฟ้าพลังน้ำ ๒) กรณีศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลการวิจัยการบรรเทาผลกระทบ ๓) ข้อเสนอด้านวิศวกรรมและเศรษฐกิจของการบรรเทาผลกระทบ โดยเชิญผู้แทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน/ภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย ได้จัดการประชุมปรึกษาหารือเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ เพื่อพิจารณาร่างรายงานเตรียมสถานการณ์ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง    (Preparatory State of the Basin Report) ฉบับที่ 3 ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) นำเสนอและอภิปรายร่างรายงานเตรียมสถานการณ์ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 2) จัดหาข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อปรับปรุงร่างรายงานเตรียมสถานการณ์ลุ่มน้ำโขงตอนล่าง 3) อภิปรายแผนการดำเนินงานเพื่อจัดทำรายงานเตรียมสถานการณ์ลุ่มน้ำโขงตอนล่างให้เสร็จ และ  4) อภิปรายแผนการดำเนินงานและกระบวนการเตรียมการเพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์ลุ่มน้ำโขงตอนล่างฉบับปี 2018 (State of the Basin Report 2018) โดยกิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้ส่วนงานสิ่งแวดล้อม (Environment division: ED) โดยมีผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมประมง ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน  ผู้แทนกรมเจ้าท่า ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดเชียงราย ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดหนองคาย และผู้แทนจากมูลนิธิบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

หมวดหมู่รอง

การประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณาข้อเสนอการทบทวนกระบวนการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนของ MRC

          Special Regional Meeting on

Transboundary Environmental Impact Assessment Project Proposal

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS) โดยแผนงานสิ่งแวดล้อมจัดประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค เพื่อพิจารณาข้อเสนอการทบทวนกระบวนการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนของ MRC ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมลาว พลาซ่า นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และขอเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประสานงานแผนงานสิ่งแวดล้อมของแต่ละประเทศ ประเทศละ ๕ คน เข้าร่วมประชุม  

การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ MRCS ได้พัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนสำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Transboundary Environmental Impact Assessment: TbEIA Guidelines) เพื่อเป็นแนวทางและเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนจากโครงการพัฒนาระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ซึ่งปัจจุบันปี ๒๕๕๘ การพิจาณา TbEIA ของประเทศสมาชิกยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากประเทศสมาชิกยังมีความเห็นไม่ตรงกันในหลายประเด็น จึงทำให้การดำเนินการดังกล่าวหยุดชะงักไป

 ฝ่ายไทยพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการจัดทำ TbEIA ใช้เวลานานกว่า ๑๐ ปี และยังไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้ จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนกระบวนการพัฒนา TbEIA Guideline ใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน การพิจารณาระเบียบปฏิบัติต่างๆ ของ MRC ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ทบทวนบริบทการทำงานภายในประเทศจากกรณีโครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และการนำ TbEIA ไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ จึงได้จัดทำข้อเสนอแนวคิดการทบทวนกระบวนการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน การทบทวนบทเรียนและเอกสารการดำเนินการดังกล่าวในภูมิภาคอื่นๆ และกรณีศึกษา ซึ่ง MRCS เห็นด้วยกับข้อเสนอฝ่ายไทย และได้นำข้อเสนอดังกล่าว ไปจัดทำเป็นข้อเสนอในระดับภูมิภาค เสนอขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกำกับดูแลแผนงานสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมคณะกำกับดูแลแผนงานสิ่งแวดล้อม ยังไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอแนวคิดการดำเนินกิจกรรม TbEIA เนื่องจากขาดรายละเอียดและความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ MRC ฉบับปี ๒๐๑๖-๒๐๒๐ จึงขอให้ MRCS ปรับปรุงข้อเสนอและแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวใหม่ รวมทั้งทบทวนแก้ไขขอบเขตการปฏิบัติงาน (TORs) สำหรับการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้มีความเหมาะสมด้วย และนำไปหารือในที่ประชุมระดับภูมิภาคอีกครั้ง ซึ่ง MRCS ได้แก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนวคิดการดำเนินกิจกรรม TbEIA แผนการดำเนินงาน และ TORs สำหรับการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงได้กำหนดและได้จัดประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาข้อเสนอการทบทวนกระบวนการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนของ MRC และแนวทางการดำเนินการงานในอนาคต

 

หลังจากการประชุมในวันนี้ MRCS จะนำความเห็น/ข้อเสนอของที่ประชุมต่อร่างข้อเสนอ แผนการดำเนินงานและร่างTORs ไปปรับปรุงแก้ไขและส่งให้ประเทศพิจารณาอีกครั้งภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ก่อนส่งให้ World Bank พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อไป