กรมทรัพยากรน้ำในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

ได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนโครงการพัมนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

โดยได้มีการกำหนดข้อกำหนดและขอบเขตงาน โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนโครงการพัมนาไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน

คลิ๊กเพื่ออ่านข้อกำหนดและขอบเขตของงาน