background
logotype

ข้อมูล 25 ลุ่มน้ำหลัก

  
 

  01 ลุ่มน้ำสาละวิน

  02 ลุ่มน้ำโขง

  03 ลุ่มน้ำกก

  04 ลุ่มน้ำชี

  05 ลุ่มน้ำมูล

  06 ลุ่มน้ำปิง

  07 ลุ่มน้ำวัง

  08 ลุ่มน้ำยม

  09 ลุ่มน้ำน่าน

  10 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

  11 ลุ่มน้ำสะแกกรัง

  12 ลุ่มน้ำป่าสัก

  13 ลุ่มน้ำท่าจีน

  14 ลุ่มน้ำแม่กลอง

  15 ลุ่มน้ำปราจีนบุรี

  16 ลุ่มน้ำบางปะกง

  17 ลุ่มน้ำโตนเลสาป

  18 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก

  19 ลุ่มน้ำเพชรบุรี

  20 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

  21 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก

  22 ลุ่มน้ำตาปี

  23 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

  24 ลุ่มน้ำปัตตานี

  25 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 

 

 

 

 

 

 

2020  ศูนย์ปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ (DWR DOC)    globbers joomla templates